تدریس دانشگاهی

بیمه عمر و تشکیل سرمایه
بیمه عمر و تشکیل سرمایه
در دفاتر و فضاهای اداری بزرگتر که امکان استفاده از کتابخانه بصورت مجزا از میز وجود دارد ، میز کارشناسی نسترن با داشتن طراحی شبیه به میز دریا میتواند بعنوان جایگزین مناسبی مورد استفاده قرار گیرد.