ارتباط با دکتر قاسمی

E mail: ghasemiahmad@ut.ac.ir

office(Teh): +9821 66907553

office(Qom): +98253 6166179

skype: ghasemi.ar

Instagram: ghasemi.ar

Telegram: @ahmadrezaghasemi

google scholar

LinkedIn

Research gate

دفتر قم: قم/ بلوار شهید خداکرمی/ پردیس فارابی دانشگاه تهران/ دانشکده مدیریت و حسابداری

دفتر تهران: خیابان انقلاب – ابتدای وصال شیرازی – کوچه شهید رضا نائبی – پلاک ۲۱/ موسسه اموزش عالی ارشاد دماوند