بررسی تاثیر زنجیره تامین پایدار بر عملکرد شرکت (مورد بررسی: صنعت پتروشیمی کشور)

بررسی تاثیر زنجیره تامین پایدار بر عملکرد شرکت (مورد بررسی: صنعت پتروشیمی کشور)

 

چکیده

پایداری به یک تعادل مناسب بین توسعه اقتصادی، نظارت محیطی و دارایی اجتماعی اشاره دارد. زنجیره تامین، کلیهمراحلمستقیموغیرمستقیمکهدر تکمیلدرخواست(سفارش)مشتریدرگیرهستندراشامل می‌شود. مدیریت زنجیره تامین، با اضافه شدن مفهوم پایداری به آن گسترده تر شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر زنجیره تامین پایدار بر عملکرد شرکت های پتروشیمی بوده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان صنعت پتروشیمی تشکیل می دهند. روش جمع آوری داده ها، پرسش نامه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد در بین ابعاد پایداری، بعد اقتصادی بیشترین اهمیت را در زنجیره تامین صنعت پتروشیمی داشته است. سنجش عملکرد شرکت با کارت امتیازی متوازن، نشان داد که بعد مالی و مشتری بر عملکرد شرکت های پتروشیمی تاثیر دارد. در نهایت مشخص شد زنجیره تامین پایدار بر عملکرد شرکت های پتروشیمی تاثیر دارد. در انتها، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی و برای صنعت پتروشیمی ارائه گردید.

 واژگان کلیدی: زنجیرهتامینپایدار، ارزیابیعملکرد،کارتامتیازیمتوازن