کتاب‌ها

  1. تألیف کتاب نگاهی جامع به نظام‌های سنجش عملکرد، انتشارات مهربان(همکاران: دکتر حسین صفری، مجیده عینیان، علی پهلوان) ۱۳۹۱
  2. کتاب الکترونیکی پژوهش‌های عملیاتی پیشرفته در عرصه عمل(مجموعه آموزش نرم‌افزار‌های تخصصی پژوهش‌های عملیاتی و کتاب‌های الکترونیکی) ۱۳۹۲
  3. تألیف کتاب رویکرد‌های نوین در مدیریت زمان، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، (همکار: دکتر سید مصطفی رضوی،۱۳۹۴)
  4. تألیف کتاب تعالی پایدار در صنایع پرخطر،(رویکرد H3SE)، انتشارات شرکت ملی پتروشیمی ایران،(همکاران عزت‌اله اصغری‌زاده و محمدتقی جعفرزاده، ۱۳۹۴)
  5. تألیف کتاب قدرت در عرصه تعاملات سازمانی (مذاکره، رفتار سیاسی، مدیریت تأثیر)، انتشارات صفار، (همکار: محمد حسن ملکی، ۱۳۹۳)
  6. تألیف کتاب تصمیم‌گیری در عرصه کسب و کار: ج۱: مبانی و رویکرد‌ها، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۹۳
  7. ترجمه کتاب «معمای نوآوران، وقتی تکنولوژی‌های جدید باعث شکست شرکت‌های بزرگ می‌شوند»(اسفند ۱۳۹۴)
  8. تحلیلی پارادایمی بر تکنیک‌های پژوهش‌های عملیاتی، انتشارات دارالفنون،۱۳۹۴
  9. تألیف کتاب   فنون و ابزارهای تصمیم‌گیری کیفی، در دست داوری، ۱۳۹۴
  10. تألیف کتاب تصمیم‌گیری در عرصه کسب و کار؛ فنون و ابزار کمی، در دست تألیف، ۱۳۹۵