مقالات

 • فرهنگ شهرنشینی و چالش‌های خرده‌فرهنگ‌ها (همایش مرکز پژوهش‌های شهرداری تهران) ۱۳۸۶
 • چالش‌ها و فرصت‌های فرا روی مهندسی فرهنگی ( فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی فرهنگی، شماره ۳۲) ۱۳۸۸
 • استلزام پیاده‌سازی فرهنگ مدیریت دانش در نیرو‌های مسلح (نشریه علمی تخصصی اطلاعات راهبردی، شماره۶۶) ۱۳۸۷
 • تدوین راهبرد اکتساب فناوری هسته‌ای (نشریه اطلاعات راهبردی، مرکز تحقیقات راهبردی فرماندهی کل قوا، شماره ۶۴) ۱۳۸۷
 • نگاهی بر تحقیقات جهانی فرهنگ و رهبری سازمانی در قالب خوشه‌های فرهنگی (نشریه علمی- تخصصی مهندسی فرهنگی، شمار۲۱)۱۳۸۷
 • تدوین راهبرد اکتساب فناوری با توجه به رویکرد سرمایه‌های فکری (مطالعه موردی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، شماره۱) ۱۳۸۷
 • سنجش عملکرد: نگاه دیروز، جایگاه امروز و چالش‌های فرارو (ISC، فصلنامه اندیشه‌های نوین مدیریت، شماره۱) ۱۳۸۹
 • تدوین شاخصه‌های تعالی عملکرد زنجیره تأمین..(ISC، فصلنامه مدیریت تحول، شماره۳، صفحه۶۸) ۱۳۸۸
 • مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه: رهیافتی نوآورانه در جهت نیل به مدیریت زنجیره تأمین جامع…( ISC -پژوهشی‌های بازرگانی، شماره ۵۲، ۹۷-۱۲۴) ۱۳۸۸
 • تألیف مقاله‌هایی در حوزه‌های مختلف برای روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و خبرگزاری‌ها (تفاهم، همشهری، ….) ۱۳۸۸ تاکنون
 • ۱۳٫ Supply Chain Leadership and Consequence in Supply Chain Competitiveness and Excellence (The case of Shahrvand chain store’s supply chain)- world applied science, (ISI).14 (3): 497-505 2011
 • خود‌ارزیابی فرهنگی؛ رهیافتی نو‌آورانه در نیل به تعالی فرهنگی ( علمی-ترویجی، فصلنامه راهبرد یاس، شماره۱۸، صفحه ۱۸۶-۲۰۸) ۱۳۸۸
 • ۱۵٫ Role of Intellectual Capital in Science and Technology Parks(Case of institutes located in University of Tehran Science & Technology Park, First International Conference of ICM, Zanjan-Iran, 2009) 2009
 • نگاهی معرفت‌شناسانه به علم مدیریت-پژوهش‌های عملیاتی (یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت) ۱۳۹۲
 • بررسی موانع پیش روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در انجام پژوهش‌های کاربردی (نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران- ایران) ۱۳۹۰
 • محدودیت‌های فرهنگی توسعه نظریه‌های مدیریتی با تمرکز بر خوشه‌های فرهنگی (نشریه راهبرد یاس، شماره مهر ۱۳۸)
 • ۱۹٫ Organizational size in Project Based Organization; a Clustering Approaches (The Case of Department of Transportation and Traffic of Tehran Municipality, American Journal Scientific research, issue 41 2011
 • ۲۰٫ Analysis Of The Technical Efficiency Of The Provincial Gas Companies In Iran Making Use Of The Synthetic Model Of Data Envelopment Analysis And Anderson-peterson Method (DEA-AP), ICECECE 2011, Paris 2011
 • ۲۱٫ Study of Preparation of Organizations for the Implementation of CRM with the Application of Factor Analysis, Group AHP and Fuzzy Logic (Case Study: Iran National Gas Company), ICECECE 2011,Paris,France 2011
 • چالش‌های فراروی پیاده‌سازی نظام‌های سنجش عملکرد، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، تهران ۱۳۹۰
 • هوش فرهنگی و کارکرد آن در سازمان‌ها (نشریه مهندسی فرهنگی(۱۳۸۹
 • مسیر اعتلا رضایت کارکنان؛ رویکردی نوین مبتنی بر مدل اروپایی کیفیت (کنفرانس بهره‌وری در صنعت نفت) ۱۳۹۰
 • ۲۵٫ Analysis of the technical efficiency of the provincial gas companies in Iran making use of the synthetic model of Performance Calculator Neural Networks, and Data Envelopment Analysis (Neuro-DEA), American Journal Scientific research, issue 42, 2012
 • ۲۶٫ Role of knowledge management in E-business and CRM(Case study: Iran etc.), First International Conference in Tourism, Tehran, Iran 2011
 • ۲۷٫ AHP or FAHP that is the question (The Case of Department of.. (, wulfenia,, Vol 19, No. 9; Sep 2012. 2012.
 • تدوین نظام شایسته گزینی در سازمان‌های بزرگ با رویکرد علمی مدیریت (همایش ملی شایسته‌سالاری، تهران) ۱۳۹۰٫
 • بررسی جایگاه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در رقابت‌پذیری و اعتلای کسب‌وکار (مطالعه تطبیقی میان ایران و ترکیه)، فصلنامه مدیریت و توسعه، در حال ارزیابی ۱۳۹۰٫
 • ارائه یک مدل مفهومی در جهت انتخاب بهترین تأمین‌کنندگان و بررسی روابط موجود میان عوامل اثرگذار در زنجیره تأمین (در دست ارزیابی) ۱۳۹۱٫
 • کاربست پژوهش‌های آمیخته در قالب ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح‌ها (کنفرانس بین‌المللی پیوست‌نگاری فرهنگی، بوشهر، ایران) ۱۳۹۱٫
 • ارائه نقشه اعتلا فرهنگ ترافیک با تأکید بر قشر موتورسواران، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، ایران ۱۳۹۱٫
 • ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه، کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات بانکی ۱۳۹۱٫
 • ارزیابی و مقایسه کارایی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی شهری، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، ایران .۱۳۹۱
 • A New Approach for Multi Person Multi Attribute Decision Making by Fuzzy TOPSIS, WASET, SPAIN, Tenerife, 2012 2012
 • Application of Clustering and MADM in Organizational Studies (The Case of Project Based Organization in Iranian public sector), WASET, SPAIN, Tenerife, 2012 2012
 • The investigation of the variables effective in the leadership style of the managers of the whole offices. Wulfenia Journal. Vol 19, No. 9;Sep 2012 2012
 • ارزیابی تأثیرات اجتماعی مرمت و بازسازی گلدسته‌های مساجد منطقه ۹ شهرداری تهران، فصلنامه مدیریت دولتی، ۱۳۹۳
 • الویت‌بندی توسعه روابط خارجی مبتنی بر سرمایه‌های فرهنگی با استفاده از تحلیل خوشه‌ای و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (فصلنامه مدیریت دولتی) ۱۳۹۳
 • بررسی نقش عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی……، ( مدیریت فرهنگ‌سازمانی) ۱۳۹۳
 • ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره ۶، شماره ۱۰ ، ۱۳۹۲
 • Assessing Impact of Cultural values on Global Occupational Accidents; A Secondary Analysis of GLOBE and Hamalainen Studies, in assessment, International journal of basic research, Vol. 3, No. 6, in June, 2013 2013
 • Customer Knowledge Management in the E-business Environment: a Survey of Iranian Banks, IJMS, In Assessment 2014
 • اولویت‌بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک به‌کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (AHP) در شعب بانک‌های کشاورزی شهر نائین، کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات بانکی، ۱۳۹۱
 • ارزیابی و رتبه‌بندی سیستم‌های مدیریت ایمنی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه، چشم‌انداز مدیریت صنعتی ۱۳۹۲٫
 • گزینش سبد سهام با به‌کارگیری تکنیک خوشه‌بندی در صنعت دارو، فصلنامه مدیریت مالی، کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات، تهران، ۱۳۹۳
 • Study of Preparation of Organizations for the Implementation of CRM with the pplication of Fuzzy Logic (Case Study: Iran National Gas Company), American Journal of Scientific Research, Issue 44 (2012), pp. 68-90. 2012
 • استفاده از نظریه چند زمینه‌ای در راستای اکتساب دانش عینی و ضمنی، همایش مدیریت دانش، وزارت بازرگانی، ۱۳۹۲٫
 • ارائه مدل H3SE در راستای اعتلا پایدار صنایع پتروشیمی، فصلنامه مدیریت صنعتی، ۱۳۹۳
 • ارزیابی روابط علی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، ۱۳۹۳
 • رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد: مطالعه موردی تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی، در دست ارزیابی ۱۳۹۳
 • بازتعریف سطح سرآمدی با رویکرد تلفیقی MADM و SOM: موردبررسی مدل تعالیH3SE صنعت پتروشیمی ایران، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، ۱۳۹۳٫
 • ارزیابی تأمین‌کنندگان بر اساس شاخص‌های دخیل در بهره‌وری زنجیره ‌تأمین (بررسی شرکت‌های تأمین‌کننده گروه مجموعه‌سازی توس)، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، ۱۳۹۴٫
 • مسیر تعالی H3SE: رهیافتی در نیل به مدیریت تعالی پایدار (موردبررسی: صنعت پتروشیمی ایران)، در دست ارزیابی ۱۳۹۳
 • تحلیل ناخودآگاه فرهنگی در جامعه ایرانی از منظر سازه قدرت، پژوهش‌های مدیریت عمومی، در دست ارزیابی ۱۳۹۳
 • بررسی عوامل مداخله‌گر زندگی‌نامه‌ای در خود‌ارزیابی: موردبررسی مدل تعالی پایدار (H3SE در صنایع پتروشیمی کشور)، نشریه مدیریت صنعتی، ۱۳۹۴
 • ارزیابی سطح بلوغ H3SE در صنایع پتروشیمی کشور، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، ۱۳۹۲
 • ارزیابی تأثیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل در رقابت‌پذیری کشور‌ها، کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل و ترافیک، ۱۳۹۳
 • ارزیابی رابطه عملکرد لجستیک بر رقابت‌پذیری جهانی در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، فصلنامه مدیریت بازرگانی، ۱۳۹۳٫
 • Synthetic Application of Data Envelopment Analysis and Balanced Scorecard for Systems Performance Evaluation: A Review, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 8 (10): 1525-1530.(2014).
 • ارزیابیورتبهبندیشاخص‌هایفرهنگایمنیبااستفادهازتکنیکANP. پژوهشکده مجازی HSE، ۱۳۹۳٫
 • انتخاب سبد سهام با مدل مارتل و زارس و رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چندشاخصه و خوشه‌بندی؛ مورد بررسی صنعت دارو، فصلنامه مدیریت تولید و عملیات، ۱۳۹۴٫
 • تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی(مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم(،کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، ۱۳۹۳٫
 • بررسی تأثیر مؤلفه‌های اعتماد بر تعهد شغلی کارکنان کارخانه‌ها الیاف شهرستان دلیجان، کنفرانس بین المللی دانشگاه بارسلونا، اسپانیا، ۲۰۱۵٫
 • بررسی تأثیر مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری (مورد بررسی گمرکات استان خوزستان)، ۱۳۹۳٫
 • ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان با بهره‌گیری از نگاشت خود سامان‌ده(مورد بررسی بانک توسعه تعاون)، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد استانبول، ترکیه، ۲۰۱۵٫
 • بررسی کاربرد تحلیل مورفولوژیک در ارزیابی مخاطرات چندگانه، فصلنامه رسام، ۱۳۹۴٫
 • بررسی تأثیر روابط عمومی بر اعتماد مشتریان بانک ملت شهر قم،کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد استانبول، ۲۰۱۵٫
 • ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان با استفاده از QFD و تصمیم‌گیری چندشاخصه، فصلنامه انجمن علمی کیفیت ایران، ۱۳۹۴٫
 • طبقه‌بندی عوامل بروز حادثه در بالابر‌های ساختمانی و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن، فصلنامه رسام، ۱۳۹۴٫
 •  The relationship between organizational justice and performance of branches of Tose’e Ta’avon Bank of Hamedan Province, INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, 2015.
 • گزینش سبد سهام با رویکرد خوشه‌بندی: مورد بررسی شرکت‌های صنعت دارو، کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات، ۱۳۹۳٫
 • اندازه‌گیری ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در یکی از بانک‌های دولتی، فصلنامه مهندسی مالی و پرتفلوی، ، ۱۳۹۵٫
 • شناسایىواولویتبندىموانع تولیدبهموقعمحصولاتبه مشترىدربخشتولیدمحصول بررسىخطمونتاژخودروسراتو، کنفرانس ملی، کنفرانسملىچشمانداز ۱۴۰۴ودستاوردهاى تکنولوژیکعلوممهندسى، شیراز، ۱۳۹۴٫
 • بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات بر روی بهره‌وری نیروی انسانی(مورد مطالعه: بانک کوثر استان خوزستان)، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن ۲۱، تهران، ۱۳۹۴٫
 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری ساختارها و فرآیندهادر بانک کوثر استان خوزستان، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن ۲۱، تهران، ۱۳۹۴٫
 • تأثیر هوش هیجانی بر گرایش کارآفرینانۀ دانشجویان دختر: نقش میانجی سبک‏شناختی، نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره ۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴٫
 • طبقه بندی حوادث ناشی از کار با بالابر در کارگاه های ساختمانی و ارائه راه­کارهایی به منظور کاستن از آن، فصنامه راه ایمنی و سلامت، بهار ۱۳۹۴٫
 • ارزیابی رضایتمندی مشتریان با بکارگیری تکنیک QFDو اولویتبندی نیازها بر اساس MADM، پژوهش در کیفیت، ۱۳۹۴٫
 • Assessing the Impact of Electronic Supply Chain Management on the Performance of Small and Medium sizedEnterprises using the Sustainable Balanced Scorecard Approach(Case Study of Online Stores and Industrial town of Abasabad), International Journal of Scientific Management and Development, Vol.3 (12), 670-677 December (2015).
 • The relationship between competitive intelligence and product brand (case study of Pasargad Bank of Tehran province), Journal of Economics and Management,(2016).
 • Investigate the relationship between spiritual intelligence and organizational health at the National Elite Foundation of Iran, Medwell Journals, (2016).
 • Presenting a method for project ranking based on kindship graph and ORESTE methods, Global journal of Management study and research, (2016).
 • Performance assessment of Iranian petrochemical companies using sustainable excellence model, Safety Science,(2016).
 • ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای کارگزاری در بورس کالای ایران با روش ahp-aras، دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری، ۱۳۹۵٫
 • بررسی تاثیر رهبری تحول‌آفرین در چابکی سازمانی) مطالعه بررسی صنایع منتخب قطعه‌سازی خودرو استان اصفهان)، دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و علوم انسانی، ترکیه، ۱۳۹۵٫
 • درآمدی بر بازاریابی عصبی در محصولات صنعتی، دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و علوم انسانی، ترکیه، ۱۳۹۵٫
 • ارائه مدلی برای بررسی عوامل مؤثر بر رقابت­پذیری زنجیره­تأمین )مورد مطالعه: شرکت کفش طلوع پیام ایرانیان(،نخستین کنفرانس بین­المللی پارادایمهای نوین مدیریت – هوش تجاری و سازمانی، ۱۳۹۵٫
 • شناسایی و رتبه­بندی مؤلفه­های دخیل در رقابتپذیری زنجیره­تأمین با بهکارگیری تکنیکهای PLS-BWM-FAHP )مورد مطالعه: شرکت کفش پیام(،نخستین کنفرانس بین­المللی پارادایمهای نوین مدیریت – هوش تجاری و سازمانی، ۱۳۹۵٫
 • ارزیابی عملکرد پروژه‌ها با رویکرد PMBOK و تکنیک‌های تلفیقی ANP و ORESTE
  (مورد بررسی معاونت حمل‌ونقل شهرداری قم)، اولوین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ۱۳۹۵٫
 • Human resource development formulation and evaluation in an Iranian Petrochemical Company using ANP and grey relational analysis, Management Science Letters 6 (2016) 461–۴۷۴٫
 • ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب، فصلنامه پژوهشنامه مدیریت اجرایی، ۱۳۹۵٫
 • شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل در پایداری در زنجیره تأمین مواد غذایی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۱۳۹۵٫
 • ترسیم و رتبه بندی سناریوهای آینده صنعت برق ایران با بهره‌گیری از نقشه شناختی فازی و تحلیل سناریو، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، ۱۳۹۵٫
 • شناسایی و اولویت بندی اقدامات مدیریت کیفیت جامع در شهرداری های شهرستان پردیس FAHP، کنفرانس تکنیک ها و ابزارهای مدیریت، ۱۳۹۴٫
 •  ارائه مدلی برای اولویت‌بندی و گزینش ربات‌ها در خطوط تولیدی پیوسته با بهره­گیری از Grey MULTIMOORA، مهندسی و رایانش نرم، ۱۳۹۵٫
 • ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی روش کارت امتیاز متوازن و تحلیل سلسله مراتبی خاکستری(مورد برّسی: سازمان امور مالیاتی)،کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ۱۳۹۵٫
 • ارزیابی کارکرد زیست محیطی زنجیره تامین خدمات با استفاده از نظریه خاکستری(Gray) وتکنیکهای ویکور(VIKOR)والکتره(ELECTRE)، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری. ، ۱۳۹۵٫
 • ستفاده از دیمتل فازی جهت ارزیابی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت آب بسته بندی استان قم، دومین همایش بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، ۱۳۹۵٫
 •  بررسی تاثیر وضعیت قراردادی در مشاغل کارکنان سازمان بر عملکرد شغلی آنان، سومین کنفرانس بین­الملی مدیریت و مهندسی صنایع، آلمان. ۱۳۹۵٫