معرفی کتاب نگاهی جامع به نظام‌های سنجش عملکرد

معرفی کتاب نگاهی جامع به نظام‌های سنجش عملکرد

انتشارات: مهربان نشر(۱۳۹۱)

نویسندگان: حسین صفری، احمدرضا قاسمی، مجیده عینیان، …

عملکرد[۱]از رایج ترین و مصطلح‌ترین واژگانی است که در علوم مختلف به ویژه مدیریت به کار گرفته می‌شود. از باب مثال جستجو‌گر گوگل بالغ بر ۴۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ منبع مرتبط با این واژه شناسایی می‌نماید. از این رو قطعاً واژه عملکرد را از پرکاربرد ترین واژگان امروزی می‌توان دانست. این در حالی است که حتی واژه‌ای چون بشر[۲] به تعداد ۴۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ بار ارجاع داده شده‌است(‌یعنی کمتر از عملکرد). عملکرد در تمامی شئون و مناسبات انسانی از گهواره تا گور با بشر عجین گردیده است. از قرار معلوم واژگان ترکیب شده با عملکرد بی‌شمار می‌باشد. عملکرد پاک‌کننده نوزاد(نوزادی)، عملکرد مهد کودک، عملکرد دبیرستان، عملکرد دانشگاه، عملکرد دوچرخه، عملکرد توافقات، عملکرد شعر، عملکرد شبکه، ارزیابی عملکرد، عملکرد مراسم تشییع(تا گور) از جمله نمونه‌های این ترکیبات می‌باشد. از این رو پاسخگویی پی بردن به منظور اشخاص و سازمان‌ها از به کارگیری این واژه، همواره از جمله چالش‌ها و ابهامات فراروی مخاطبان بوده‌است. به طریقی مشابه این چالش‌ در خصوص واژگان و مفاهیم مرکب از این واژه همچون سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد یا واژگان متجانسی چون اثربخشی،‌ کارایی، سود‌آوری و بهره‌وری نیز به چشم می‌خورد.

بازشناسی مفهوم سنجش عملکرد در چهارچوبی نظامند از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. بدین لحاظ در فصل نخست این کتاب سعی بر آن بوده تا تعاریف، اهداف، کارکرد‌ها و مفاهیم مرتبط با سنجش عملکرد از منظر متفکران و محققین مختلف مورد ارزیابی و واکاوی قرار گیرد. برای کسب شناخت بهتر نسبت بدین مفهوم و عدم همگرایی در خصوص نظام‌های سنجش عملکرد سعی بر آن بوده تا با بررسی روند تکاملی این نظام‌ها در بستر زمان، شناخت مخاطبین این کتاب را در درک این تحولات بیشتر کنیم.

در فصل دوم؛ کتاب به منظور ایجاد نگاه ژرف‌تر در ذهن مخاطب، به ابعاد عملکرد از دید کلان نگریسته ‌است. این فصل به دو بخش اصلی اختصاص دارد. نخست به بررسی مدل‌های سنجش عملکردی همچون مدل اروپایی کیفیت و نسخ مشابه آن در اقصی نقاط جهان می‌پردازد. سپس به جهت تکمیل بحث به ارائه مدل‌های سنجش عملکرد در سازمان‌های بسیار بزرگی که به واسطه گستردگی امور رویکرد پروژه محور را سرلوحه اداره امور نموده‌اند؛ پرداخته‌است. به دیگر سخن بخش دوم این فصل به بررسی نظام‌های سنجش عملکرد پروژه‌محور پرداخته‌است.

امروزه کارکنان در زمره ارزشمند‌ترین دارایی‌های سازمانی تلقی می‌گردند. هرچند نگاه صرف ابزاری و به عنوان دارایی، بر خلاف آموزه‌های دینی و ملی ما محسوب می‌گردد. اما از آنجاییکه هر آنچه را که نتوان کنترل نمود؛ ناگزیر نمی‌توان مدیریت کرد؛ در این فصل به بررسی مدل‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سطح سازمانی و فردی پرداخته‌ایم.

با ایجاد تحولات شگرف و پیوسته در عرصه کسب و کار؛ ارائه مدل‌های مناسب سنجش عملکرد منطبق با این دگرگونی‌ها و تحولات مستمر الزامی می‌نماید. از این رو در فصل پنجم به بررسی دو رهیافت نوین سنجش عملکرد یعنی سنجش عملکرد فرایند‌های کسب و کار و سنجش عملکرد زنجیره تأمین پرداخته‌ایم.

هر چند مطالب عنوان شده تا این بخش از کتاب راهنمای مناسبی برای محققین و مدیران در انتخاب نظام مناسب سنجش عملکرد سازمان با توجه به مقتضیات سازمانی است، اما تجربه نشان داده گاهاً بیش از هفتاد درصد از نظام‌های مدیریت عملکرد با عدم توفیق کامل مواجه می‌شوند. بنابراین در فصل ششم به بررسی چالش‌های فراروی طراحی و پیاده‌سازی این نظام‌ها اختصاص دارد. در این رهگذر ضمن ارائه عوامل محرک و مشوق در پیاده‌سازی نظام‌های سنجش عملکرد، کژکارکرد‌های منتج از پیاده‌سازی این نظام‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. ضمن اینکه در ادامه فصل ششم رابطه نظام‌های سنجش و کنترل عملکرد پرداخته تبیین شده‌است. مطالب عرضه شده در فصول ششگانه این کتاب ماحصل تجارب تیم تحقیق در قالب پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، مقالات چاپ‌شده از سوی ایشان و تحقیقات صورت‌پذیرفته در سازمان‌های مختلف می‌باشد.

 

[۱] Performance

[۲] Human