مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فرامطالعه

         مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فرامطالعه

چکیده

زنجیره‌های تأمین در سال‌های اخیر به‌ سرعت رشد یافته‌اند و تنها تمرکز نمودن بر عملکرد اقتصادی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها یا بازگشت سرمایه نمی‌تواند باعث توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. اثر فعالیت‌های گوناگون درگیر در زنجیره‌های تأمین مانند فرایند تولید، انبارداری، توزیع و غیره، بر زندگی اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی را نمی‌توان در نظر نگرفت. به همین منظور مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به‌ منظور تأکید اهمیت نگرانی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه‌ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند.

با رشد پژوهش‌های مختلف در زمینه زنجیره تأمین پایدار و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام‌شده در یک موضوع خاص را به‌صورت نظام‌دار و علمی فراروی پژوهشگران قرار می‌دهند، اهمیت فراوانی دارد. این پژوهش با هدف ترکیب کیفی نتایج تحقیقات انجام‌شده در حوزه زنجیره تأمین پایدار و با استفاده از روش فراترکیب تعداد ۳۱ مقاله را مورد بررسی قرار می‌دهد. در پژوهش حاضر ۴۲۳ کد در نرم‌افزار[۱]MAXQDA ارجاعی شناسایی شد. لازم به ذکر است برخی از کدهای شناسایی‌شده دارای چندین فراوانی بود. از این حیث با در نظر گرفتن فراوانی درمجموع ۱۶۹۸ کد با فراوانی استخراج شد. در میان کدهای شناسایی‌شده، بازیافت و بازتولید محصول (۲۹ ارجاع)، تصویر و شهرت شرکت (۲۴ ارجاع)، ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین‌کننده (۲۲ ارجاع)، در زمره مهمترین کدهای شناسایی شده بودند.

 

 

[۱]Maxqdaنرم‌افزاری آلمانی مختص تحلیل داده‌های کیفی بوده و زبان فارسی را پوشش می‌دهد. در پژوهش حاضر از نسخه ۲۰۱۰ آن بهره‌گیری شده است.