فنون و ابزار های تصمیم‌گیری کیفی

فنون و ابزار های تصمیم‌گیری کیفی

بی‌شک تصمیم‌گیری از جمله مهم‌ترین وظایف مدیران محسوب می شود. در این میان وجود شرایط مختلف، اهداف، ذی‌نفعان، اطلاعات در دسترس چگونگی اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش را به امری پیچیده بدل ساخته است. به طور اعم بسته به شرایط پیش‌گفته رویکردهای متفاوتی برای امر تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌شود. کارگاه حاضر درصدد معرفی رویکرد‌های مختلف تصمیم‌سازی کیفی در این عرصه است. به طور کلی می‌توان گفت اغلب فنون و ابزار های تصمیم‌گیری کیفی درصدد ارایه روشی برای ساختار دهی مسئله تصمیم‌ هستند. چرا که شناسایی و ساخت‌دهی مسایل خود مهم‌ترین مرحله حل مسایل محسوب می‌شود.
اهداف کارگاه
 شرایط تصمیم‌گیری با ابزارش‌های کیفی
 تحلیل ماتریسی در تصمیم‌گیری کیفی
 سیستم‌های نرم، رهیافتی نوین در تصمیم‌گیری کیفی
 تحلیل علی با رویکرد کیفی
 در تصمیم‌گیری مدیران
مدرس: دکتر احمدرضا قاسمی
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 جوان پژوهشگر برگزیده کشور و دانشگاه تهران
 صاحب بیش از ۸۰ اثر علمی