طراحی الگوی تعالی آموزش عالی برگرفته از مدلEFQM با بهره‌گیری از فن‌های تلفیقی آماری تصمیم‌گیری چند شاخصه در پردیس فارابی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۴

طراحی الگوی تعالی آموزش عالی برگرفته از مدلEFQM با بهره‌گیری از فن‌های تلفیقی آماری تصمیم‌گیری چند شاخصه در پردیس فارابی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۴

یکی از ویژگی‌های نظام آموزشی، رشد و گسترش آموزش عالی در کشور بوده است، درواقع در دو دهه گذشته دانشگاه‌ها با گسترش کمی بی‌رویه روبرو بوده‌اند و سیر نزولی کیفیت آموزش عالی را داشته‌ایم و کیفیت به یکی از چالش‌های اصلی پیش روی نظام‌های دانشگاهی در دو دهه اخیر تبدیل‌شده است. توسعه کمی آموزش عالی با چالش‌هایی از قبیل پاسخگویی، کیفیت و کارایی مواجه است.پاسخگویی به چنین انتقادهایی مستلزم یافتن راه‌حل‌های نوین برای بهبود مدیریت کیفیت آموزش عالی است. از طرفی بحث مدیریت کیفیت و رویکردهای آن به‌عنوان ابزاری قوی برای ارتقا کارایی و مدیریت حوزه آموزش عالی به میان می‌آید.بنابراین بهره‌گیری از مدل‌های سنجش عملکرد آموزش عالی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مواجهه با مشکلات و چالش‌های توسعه آموزش عالی محسوب گردد.ازاین‌رو هدف این تحقیق ارائه مدل و نظام سنجش عملکردی هست که ضمن رفع مشکلات مدل‌ها و نظام‌های پیشین سنجش عملکرد آموزش عالی،از توسعه و کاربری کافی برخوردار باشد.پیش‌فرض و اساس مدل پیشنهادی پژوهش،بر اساس اصول مطرح‌شده در ادبیات مدیریت کیفیت جامع و به‌ویژه مدل سرآمدی اروپایی کیفیت(EFQM) هست.این پژوهش به بررسی دو بعد اساسی نظام سنجش عملکرد آموزش عالی می‌پردازد.بعد اول مشتمل بر تعیین سنجه‌ها و ابعاد سنجش عملکرد آموزش عالی منطبق بر ادبیات سنجش عملکرد و مدل سرآمدی ست که با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی و مطالعه ادبیات نطری در این حوزه پرداخته می شود.در این بخش ضمن آزمون روایی و پایایی مدل ارائه‌شده از طریق روش‌های پیشرفته آماری،به سنجش این ابعاد در دو وضع فعلی و مطلوب پرداخته می‌شود و درنهایت اوزان مطلوب معیارها از این طریق احصا می‌گردد. بعد دوم تحقیق نیز به بررسی روابط مابین ابعاد و اجزاء اختصاص دارد.سنجش روابط علی مابین ابعاد معیارهای مدل صورت گرفته است و در انتها چهار دانشکده پردیس فارابی با تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه رتبه‌بندی شد.تمامی ابعاد پایان‌نامه با رویکرد پرسش‌نامه‌ای صورت گرفته است.