سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

معاون گروه‌های مدیریت دانشگاه ارشاد دماوند واحد برادران

سرپرست کلینیک مشاوره پژوهشی آماری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر عامل و موسس شرکت مشاوران پویش تفکر ایرانیان(مپتا)

مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ارشاد دماوند