روش تحقیق

روش تحقیق

طرح درس روش تحقیق

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با چگونگی پژوهش در مدیریت بصورت نظری و عملی

شیوه ارزیابی :

- آزمون تستی پایان ترم(۱۴ نمره)

- نگارش مقاله مروری(۶ نمره)

 

سرفصل ها:

آشنایی با کلیات تحقیق و روش تحقیق علمی

-         چیستی تحقیق

-         روش تحقیق علمی

-         کاربرد روش تحقیق علمی

چگونگی انتخاب حوزه کلی تحقیق و موضوع تحقیق

-         قلمرو کلی مسأله پژوهش

-         منابع انتخاب موضوع تحقیق

-         چگونگی رسیدن به موضوع تحقیق

-         ویژگی های یک موضوع تحقیق خوب

بررسی پیشینه تحقیق و بیان مسئله تحقیق

-         هدف از بررسی پیشینه تحقیق

-         منابع برای بررسی پیشینه تحقیق

-         یادداشت برداری

-         نگارش پیشینه تحقیق

-         چگونگی تدوین بیان مسئله تحقیق

شناخت چارچوب نظری و تنظیم فرضیه ها

-         چارچوب نظری

-         انواع متغیر

-         فرضیه ها و سوالات تحقیق

اجزاء طرح پژوهش

سنجش و اندازه گیری متغیرها

جمع آوری داده ها

-         ابزارهای جمع آوری داده (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده)

-         جامعه، نمونه و روش های نمونه گیری

-         روایی و پایایی

تحلیل داده ها

-         روشها و نرم افزارهای مورد استفاده در تجزیهوتحلیلداده

شیوه نگارش نتایج تحقیق وانتشار آن

چگونگی نگارش مقاله علمی

فایل‌های آموزشی

جزوه کلاسی

استاندارد ماخذ‌دهی apa

Ravesh Tahghigh Test