راهنمایی پایان‌نامه‌ها

 1. صیاد، نجمه. ۱۳۹۴٫ ارزیابی سازمان بر اساس مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه opm3 بارویکر دتصمیم گیری چندشاخصه، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 2. آقاشاهی،حمیدرضا. ۱۳۹۴٫ ارائه مدلی برای اولویت بندی وگزینش ربات‌ها درخطوط تولیدی پیوسته با بهره گیری ازرویکرد Gray Multi Moora، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 3. بیگ اینالویی، ساسان.۱۳۹۴٫ ارزیابی راهبردهای توسعه سرمایه انسانی شرکت پتروشیمی آبادان با رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه خاکستری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 4. حسینی، سیدمرتضی. ۱۳۹۴٫ خوشه بندی ریسک پولشوییمشتریان حقیقی بارویکرد شبکه های عصبی خودسامانده(موردبررسیبانکتوسعهصادرات)، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 5. خطیری، ام حبیبه. ۱۳۹۴٫ بررسی تاثیر زنجیره تامین پایداربرعملکرد شرکت‌ها(مورد بررسی صنعت پتروشیمی کشور)
 6. رضاییان نیلوفر. ۱۳۹۴٫ طراحی الگوی تعالی آموزش عالی بر گرفته از مدل بهره‌گیری ازتکنیک های تلفیقی آماری وتصمیمگیری چندشاخصه در پردیس فارابی. پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 7. رعیت پیشه، محمدعلی.۱۳۹۴٫ مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین با رویکرد فرامطالعه. پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 8. شعله مهدی. ۱۳۹۴٫ شناسایی وتحلیل مورفولوژیکی ازابعاد حیاتی توسعه محصول جدید(مطالعه موردی: صنعت خودروی سواری)، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 9. شیروانی محمد. ۱۳۹۳٫ شناسایی ورتبه بندی استراتژیهای توسعه مدیریت دانش بااستفاده ازروش) Gray ANP موردمطالعه:شرکت گازاستان قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 10. صادقی دروازه، سعید. ۱۳۹۳٫ ارائه مدلی برای بررسی عوامل موثر بررقابت پذیری زنجیره تامین(مورد بررسی صنعت کفش پاما)، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 11. عابدی جبلی، فاطمه. ۱۳۹۳٫ ارائه مدلی به منظورتحلیل، ارزیابی وانتخاب تامین کنندگان اولیه درشرکت فولاد مبارکه اصفهان باروش COPRASخاکستری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 12. قبادیان، محمدرضا .۱۳۹۳٫ آینده نگاری فناوری در صنعت برق(موردبررسی: شبکه ھوشمند برق)، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 13. قوامی، سرابفاطمه .۱۳۹۳٫ ارزیابیعملکردپروژه‌هابارویکرد PMBOKو رویکرد ترکیبی ORESTE-ANP، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 14. مسکونی قلعه نو،مهین.۱۳۹۳٫ طراحی مدلی جهت انتخاب تامین کنندگان و تخصیص منابع با بهرهگیری ازالگوریتم بهینه‌سازی ذرات، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 15. مقدم حسنی،سیده صباح .۱۳۹۳٫ مکان‌یابی پارکینگ‌های مکانیزه شهر قم با رویکرد توسعه پایدار، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 16. هاشمی،مجتبی. ۱۳۹۳٫ عارضه‌یابی پیاده سازی ابرپروژه‌ها با بهره‌گیری ازنظریه برخاسته ازداده‌ها، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 17. هاشمی قیری، مرضیه .۱۳۹۳٫ تخصیص بهینه منابع آب بارویکرد برنامه ریزی چندھدفه(مورد مطالعه: حوزه آبریز قم) ، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 18. غمخوار، ساره. ۱۳۹۴٫ ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ………. با رویکرد نقشه های شناختی فازی. پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 19. یاری نژاد، محمد. ۱۳۹۴٫ ارائه چارچوبی جهت سنجش پایداری زنجیره تامین با رویکرد خاکستری(مورد مطالعاتی شرکت تولید خودرو سایپا کاشان)، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 20. حسن پور، محمد. ۱۳۹۴٫ شناسایی عوامل موثر بر ریسک ابر پروژه­ها با بهره گیری از نظریه برخاسته از داده ها(مورد بررسی : پروژه پتروشیمی گازی بیدبلند در بهبهان) ، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 21. رضایی سلحشور، سعید. ۱۱۳۹۴٫ارزیابی رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی مشتریان حقوقی بانک شهر همدان با روش MCDM خاکستری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 22. محمدی شجاعی، هادی. ۱۳۹۴٫ شناسایی محدودیت‌های تولید و ارایه راهکارهای بهبود با رویکرد تئوری محدودیت‌ها در شرکت اوج پرواز مادونفر، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 23. پوراسحاق، پویا. ۱۳۹۴٫ ارزیابیتامینکنندگانجهتگزینشدرزنجیرهتامینسبزبارویکردخاکستری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 24. صانعی، مهلا سادات. ارائه مدل تصمیم گیری برای ارزیابی اقدامات سبز با رویکرد تلفیقیANP و ارس خاکستری(مورد مطالعه:دانشگاه شهید بهشتی)، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 25. گلچین، حامد. ۱۳۹۴٫ بهینه­سازی هزینه- کیفیت- زمان پروژه­ها با به­کارگیری الگوریتم­های فرا ابتکاری در شرکت مادو، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 26. فانی، رضا. ۱۳۹۴٫ برنامه ریزی عمل های جراحی انتخابی در  بیمارستان حضرت ابولفضل شهرستان کاشمر با استفاده الگوریتم ژنتیک، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 27. جانی، ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران آب و فاضلاب استان قم با استفاده از روش  DEMATEL و ANP، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 28. فخرپور، حسین. بررسی تاثیرات متقابل مولفه های شکست ناپذیری سازمانی با رویکرد تلفیقیANP و دی متل خاکستری.
 29. زهرا، خوشسپهر.ارائه چهارچوبی برای سنجش شکست­ناپذیری سازمان با رویکرد تلفیقیAHP  و COPRAS خاکستری. پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 30. ساده، معین. ۱۳۹۶٫تحلیل ابعاد توسعه خدمت جدید و ارائه راهکارهای بهبود آن (موردمطالعه: شرکت دانش‌بنیان فناوری اطلاعات ثانیه). پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 31. تقی نژاد، یاسر.۱۳۹۶٫بهبود کنترل موجودی مبتنی بر پیش بینی تقاضا با استفاده از مدل هایANNmlpوARIMA (مورد بررسی اتکای گرگان)،
 32. فولادی، نجمه. ۱۳۹۵٫تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در سازمان با نقش میانجیگری اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه­ اجتماعی سازمان، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 33. بشیر قره‌تپه، لیلا.(۱۳۹۶). سنجش سطح بلوغ نوآوری باز در شرکت‌های دانش‌بنیان (موردمطالعه شرکت‌های دانش­بنیان حوزه ICT)
 34. نوال موسی جعفر.۱۳۹۶٫ ارزیابی کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد خاکستری(مورد مطالعه: دانشگاه کربلا)