جانی، ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران آب و فاضلاب استان قم با استفاده از روش DEMATEL و ANP، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

جانی، ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران آب و فاضلاب استان قم با استفاده از روش  DEMATEL و ANP، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

 

امروز پیمانکاران نقش بسزایی را در رشد اقتصادی سازمان ها و کشور ایفا می­کنند. ارزیابی پیمانکاران قبل از انتخاب آن ها می توانند نقش حیاتی در تسریع روند پروژه ها داشته باشد. بی اغراق نخواهد بود که انتخاب پیمانکاران را مهمترین تصمیم گیری کارفرما قبل ار اجرای پروژه دانست. به علت تنوع و تعدد پیمانکارانی که بالقوه، دارای شرایط و توانایی های لازم جهت انجام پیمان و پروژه هستند، مساله مهم آن است که کدام پیمانکار باید انتخاب گردد.پس به ناچار، باید ابتدا پیمانکاران را ارزیابی، رتبه بندی و پس از، آن انتخاب نمود تا اجرای پروژه به بهترین نحو، تضمین گردد. بدین منظور در این تحقیق با تلفیق تکنیک های کمی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای معیارهای ارزیابی انتخاب پیمانکاران اولویت بندی شدند. در واقع با استفاده از تکنیک دیمتل روابط بین معیارها تعیین شده و سپس با استفاده از ANP اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که معیار اجرایی در رتبه اول و معیار مدیریتی در رتبه دوم و معیار فنی در رتبه سوم قرار گرفته است.

کلید واژه: پیمانکار، ارزیابی، دیمتل، فرایند تحلیل شبکه ­ای.