تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری

اهداف درس

   آشنایی با رویکردها، فرایند‌ها و شرایط تصمیمگیری

   آشنایی بار روش‌های نوین تصمیم‌گیری چندشاخصه

   آشنایی با روش‌های کارا در پژوهش‌های عملیاتی

 

نحوه ارزشیابی

  موضوع توضیح بارم
  1.  
میان‌ترم کلیات تصمیمگیری و فنون تصمیمگیری کیفی ۷ نمره
  1.  
پایان ترم تکنیک های تصمیم گیری کمی ۸ نمره
  1.  
تحقیق انجام مساله‌ای با یکی از روش‌های تصمیم‌گیری و حل مساله(کیفی، چندشاخصه، …) ۵ نمره

 

اهداف

منابع درس

  1. جزوات کلاسی

منابع تکمیلی