تحلیل آماری

تحلیل آماری

ü  آمار از جمله ابزار‌های رایج تصمیم‌گیری مدیران در شرایط عدم اطمینان محسوب می‌شود. این رشته علمی در زمره تکنیک‌های پژوهش کمی مدیریت محسوب می‌شود و تقریبا در تمامی گرایش‌های مدیریت کاربرد دارد. از این رو یادگیری مبانی مفهومی و راهکار‌های عملیاتی رایج(از جمله نرم‌افزارهای آماری) از اهم الزامات روزمره مدیران و پژوهشگران تلقی می‌گردد. دوره آموزشی پیش رو بر آن است تا با ارایه مفاهیم و روش‌های تحلیل آماری زمینه استفاده هرچه بهتر از این نرم‌افزار‌ها را پدید آورد.

منابع فارسی درس: به طور اعم استفاده از تمامی کتاب‌های آماری مدیریت که توسط انتشارات داخلی و خارجی به چاپ رسیده‌اند، توصیه می‌شود. در دروه پیش رو اهم منابع پیشنهادی به قرار ذیل می‌باشند:

  1. جزوه‌ها و مطالب الکترونیکی بارگذاری شده
  2. آذر. عادل. مومنی، منصور.(۱۳۸۷). آمار و کاربرد ان در مدیریت(جلد ۲ و قسمت هایی از جلد ۱). انتشارات سمت، تهران.

منابع کمک درسی

  1. مومنی، منصور.(۱۳۸۷). تحلیل آماری با استفاده از spss، انتشارات کتاب نو، تهران.
  2. دانایی فرد، حسن. آذر، عادل. و مهدی الوانی(۱۳۸۳). روش تحقیق در مدیریت(جلد۱ رویکرد کمی).
  3. Pallant, Julie. 2007. SPSS Survival Manual A Step by Step Guide to Data Analysis using SPSS for Windows, third edition, Two Penn Plaza, New York, NY 10121-2289, USA.
  4. Ott, R. Lyman.Longnecker, Michael. 2001. An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis. Fifth Edition, Forest Lodge Road.