تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در سازمان با نقش میانجیگری اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه¬ اجتماعی سازمان

تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در سازمان با نقش میانجیگری اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه­ اجتماعی سازمان

چکیده

 

در اقتصاد امروز اتکاء به داشته­هایی همچون منابع زیرزمینی و منابع طبیعی یک استراتژی ساده لوحانه برای بقاء محسوب می­گردد. امروز آن چیزی که مورد تاکید است، دانش نهفته در کالاها و محصولات است که این دانش تنها از طریق تفکر یک انسان هوشمند و مبتکر بدست خواهد آمد. در پس تمام نوآوری­هایی که غول­های اقتصاد جهان را با نمایش روزانه جلوه­های ویژه به عجایب افسانه­ای مبدل ساخته، خلاقیت مغزهایی است که با یک انتخاب درست، آموزش برنامه­ریزی­شده، بازخوردهای به موقع و پاداش­های برانگیزاننده، آماده شکار فرصت­ها در محیط دگرگون امروز­اند. درک این واقعیت دولت ها را بر آن داشته تا بستر مناسبی را برای رشد روز افزون تفکر خلاق و بالفعل نمودن آن فراهم سازند. در این شرایط پارک­های علم و فناوری به طور روز افزونی مورد توجه قرار می­گیرند. با توجه به تحولات اقتصادی اخیر در کشور و تاکید بر مطلوبیت اقتصاد مبتنی بر دانش در جهت ذخیره­سازی منابع زیرزمینی برای نسل­های آینده و پیشرفت در ابعاد مختلف، توجه به ایجاد و مدیریت هوشمندانه این پارک­ها، جزء موارد مهم در نظر گرفته می­شود. بر این اساس پژوهش حاضر قصد بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی را به عنوان متغیری مهم بر خلاقیت و نوآوری داشته و در این میان با تاکید بر نقش سرمایه­های انسانی، دو متغیر اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی را در نقش متغیرهای میانجی در نظر گرفته است. جامعه آماری پژوهش اعضاء شرکت­های مستقر در پارک علم و فناوری استان قم هستند که از میان کارکنان شرکت های پارک ۸۵ نفر به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده­اند که در مجموع، ۷۸ پرسشنامه پاسخ داده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده­ها، مدل مفهومی پژوهش از طریق مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم­افزار WarpPLS، مورد برازش قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی از طریق تاثیر بر اقدامات مدیریت منابع انسانی موجب شکل­گیری سرمایه اجتماعی در شرکت­ها شده و سرمایه اجتماعی نیز بر ظهور خلاقیت و نوآوری مؤثر خواهد بود. در تحلیل جزئی­تر، یافته­ها حاکی از آن است که تنها اقدامات مرتبط با انتخاب و آموزش توانسته است بر سرمایه اجتماعی موثر باشد. بر این اساس از میان فرضیه­ها، ۲ فرضیه فرعی که به ترتیب تاثیر، مدیریت عملکرد و جبران خدمات را بر سرمایه اجتماعی می­سنجیدند، رد شدند.

 

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی، سرمایه اجتماعی، خلاقیت و نوآوری.