انتخاب پایان نامه دکترای تخصصی دکتر قاسمی به عنوان پایان نامه برتر

انتخاب پایان نامه دکترای تخصصی دکتر قاسمی به عنوان پایان نامه برتر در کنفرانس بین المللی  زمینه مهندسی و مدیریت پایدار (Autumn, 2016)

عنوان پایان نامه:  ارایه مدل تعالی عملکرد H3SE در صنعت پتروشیمی

به تناظر مباحث طرح‌شده در سطوح بین‌المللی در خصوص توسعه پایدار، امروزه شاهد ظهور و بروز مفاهیم نوینی نظیر «پایداری شرکتی» هستیم که بر لزوم توجه متوازن و یکپارچه به مؤلفه‌های مرتبط با زمین، انسان‌ها و سودآوری شرکت‌ها تأکید می‌ورزد. از سوی دیگر بررسی روند توسعه تکاملی سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نشان‌گر آنست که این سیستم‌ها به سمت و سوی توسعه و یکپارچگی بیش از پیش گام برداشته‌اند. گواه این مدعا امتزاج و آمیختگی مفاهیم امنیت در کنار ایمنی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی در کنار مقولات بهداشتی-ارگونومیکی است. مدیریت کارا و اثربخش در این رشته علمی مستلزم نگاهی یکپارچه ابعاد پنج‌گانه پیش‌گفته است. بنابراین سیستم مدیریت H3SEکه هدف غایی آن اعتلای پایدار شرکتی است؛ مولود این نگاه نوین است. توجه به مدیریت H3SEدر صنایع پرخطر همچون صنعت پتروشیمی بسیار در خور اهمیت است. چرا که این صنایع در معرض حوادث پر ریسک ایمنی، امنیتی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی هستند.

مدیریت H3SEبه مانند هر زیرسیستم مدیریتی نیازمند نظامی برای ارزیابی عملکرد است. امروزه ارزیابی عملکرد جزئی جدایی ناپذیر از زیرنظام‌های مدیریتی تلقی می‌گردد. از این رو تمامی دوایر و بخش‌های سازمانی بدین زیر نظام مدیریتی به جهت پایش وضعیت موجود، اطمینان از انطباق سیستم با اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده و اسناد و الزام‌های بالا دستی نیازمندند. به باور پژوهش‌گران هر سیستم ارزیابی عملکرد فارغ از حوزه کارکرد، میزان دقت و هدف از طراحی مشتمل بر سه رکن اصلی رهنمود‌ها، شاخص‌ها و رویه‌های ارزیابی عملکرد است. رهنمود‌ها به بیان چهارچوب ارزش‌شناسی طراحان و مجریان سنجش عملکرد اختصاص دارد. در پژوهش حاضر رویکرد و نگاه کلان به سیستم ارزیابی با رویکرد تعالی و جوایز کیفیت بوده‌است. رکن دوم پژوهش مشتمل بر شاخص‌های ارزیابی در نظام H3SEاست.

بنا به آنچه اظهار شد، هدف از انجام پژوهش حاضر ارایه مدل تعالی عملکرد H3SEدر صنعت پتروشیمی است. بدین منظور در نخستین مرحله(فاز پژوهش کیفی) با استفاده از روش نظریه چندزمینه‌ای شاخص‌های دخیل در اعتلا پایدار شناسایی شده‌اند. از این ره‌گذر ۱۲ شاخص، ۴۳ زیر شاخص و ۲۶۵ نکته راهنما شناسایی شد. در فاز پژوهش کمی(با استفاده از تکنیک‌های آماری و تصمیم‌گیری چندشاخصه) اعتبار مدل تایید گردیده، اهمیت هر یک از شاخص‌ها بررسی شده، تحلیل شکاف از حیث شاخص‌های دوازده‌گانه صورت گرفته، روابط علی میان شاخص‌ها ارزیابی شده و شرکت‌های مورد بررسی از حیث شاخص‌های تعالی پایدار ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند.

همچنین در خاتمه پیشنهاد‌های علمی و کاربردی برای پژوهش‌گران و مدیران صنایع پتروشیمی ارایه شده‌است. ارایه مدل تعالیH3SE با توسعه کاربرد پژوهش‌های آمیخته در مهندسی ایمنی، استفاده از ابزار‌های تحلیل متنوع به منطق تکثر ابزار، و نگاه جامع و پویا به سیستم‌های سنجش عملکرد از جمله ابتکارات پژوهش حاضر محسوب می‌گردد. در خاتمه نیز برخی از مشکلات و محدودیت‌ها در راستای انجام پژوهش عنوان شده‌اند.

رکن سوم سیستم‌های ارزیابی عملکرد، فرایند‌ها و رویه‌ها ارزیابی است. لازم به ذکر است به سبب تنوع، تکثر و پیچیدگی تکنیک‌های ارایه شده در ارزیابی عملکرد، در پژوهش حاضر تنها به تشریح دقیق رویکرد پرسش‌نامه‌ای پرداخته شده و دیگر روش‌ها در پیوست‌ نخست گزارش مورد بحث قرار گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: ایمنی، امنیت، بهداشت، محیط زیست، مسئولیت اجتماعی، تعالی H3SE.

dr ghasemi