ارائه مدلی به‌منظور تحلیل، ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه با روش کوپراس خاکستری (موردبررسی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

 

چکیده

زنجیره تأمین در سال‌های اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است. در بازار رقابتی امروزه تأمین‌کنندگان تنها درصدد بهبود وضع داخلی نیستند، بلکه انتخاب بهترین تأمین‌کننده در صدر برنامه‌های آنان قرارگرفته است. هدف از انتخاب تأمین‌کننده، شناسایی تأمین‌کنندگانی است که بیشترین توان بالقوه را در برآورده ساختن نیازهای شرکت، البته با صرف یک هزینه معقولانه، داشته باشند. ازآنجایی‌که تأمین‌کنندگان ازلحاظ نقاط قوت و ضعف و شرایط عمومی محصولاتشان متفاوت هستند، پس نیازمند ارزیابی دقیق به‌وسیله خریداران می‌باشند. به‌طورکلی هدف اصلی فرآیند ارزیابی تأمین‌کنندگان کاهش ریسک و حداکثر کردن ارزش کلی برای خریداران است. میزان بررسی و ارزیابی توان تأمین‌کنندگان، بستگی به نوع نیازهای شرکت دارد. جهت انجام این فعالیت‌ها در شرکت‌ها، مشکلات فراوانی وجود دارد که از آن مشکلات مربوط به تعیین معیارهای مناسب جهت ارزیابی تأمین‌کننده است. این موضوع به این دلیل است که غالباً نیازها در قالب مفاهیم کیفی اظهار می‌شوند درحالی‌که باید به‌صورت کمی مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر این، ازنظر تصمیم‌گیرنده، معیارها نسبت به یکدیگر از اهمیت و اولویت متفاوتی برخوردار می‌باشند و این موضوع یکی از دلایل اصلی است که پژوهشگر را بر آن داشت که به دنبال ارائه الگویی در این پژوهش باشد تا به‌وسیله آن بتوان انتخاب تأمین‌کننده را بر اساس معیارهای مناسب و با تأکید بر میزان اهمیت هر یک از آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری انجام داد. بدین منظور ابتدا بامطالعه ادبیات موضوع، معیارهای انتخابی برای انتخاب تأمین‌کنندگان شناسایی شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط گروهی از مدیران و کارشناسان تکمیل شد، به غربال‌سازی شاخص‌ها پرداخته شد. داده‌های کمی و کیفی شاخص‌های انتخاب‌شده جمع‌آوری شدند. برای تعیین وزن شاخص‌ها از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برای رتبه‌بندی از تکنیک کوپراس خاکستر ی استفاده شد.

واژه‌های کلیدی: انتخاب تأمین‌کننده، تصمیم‌گیری چندمعیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تئوری سیستم خاکستری، کوپراس خاکستری.