ارائه مدلی برای بررسی عوامل مؤثر بر رقابت¬پذیری زنجیره¬تأمین (مورد بررسی شرکت کفش پیام)

ارائه مدلی برای بررسی عوامل مؤثر بر رقابت­پذیری زنجیره­تأمین (مورد بررسی شرکت کفش پیام)

چکیده:

در بازار رقابتی امروز، توسعه فن­آوری اطلاعات، افزایش انتظارات مشتریان، جهانی شدن اقتصاد و دیگر اولویت­های رقابتی مدرن، سازمان­ها را وادار به تغییر کرده­است. به­طوری­که رقابت میان شرکت­ها، جای خود را به رقابت میان شرکت­ها و زنجیره­تأمین آن­ها داده­است. از این رو سازمان­ها برای مقابله با چنین تغییراتی ناچارند تا در عملیات، اتحادها، شراکت­ها و استراتژی­های خود تجدیدنظر نمایند. در اقتصاد رو به رشد ایران، رقابت­پذیری زنجیره­تأمین (SCC) یکی از قویترین ابزارها و بهترین راه­کارها برای مقابله با مسائل پیش روی سازمان­ها در چنین محیط رقابتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی به­منظور بررسی عوامل مؤثر بر رقابت­پذیری در صنعت کفش است. داده­ها از ۸۲ نفر از کارکنان، کارشناسان و خبرگان شرکت کفش پیام جمع­آوری گردید و تأثیر چهار عامل مختلف اعم از مدیریت زنجیره­تأمین سبز، شراکت زنجیره­تأمین، رویکرد توسعه پایدار در بخش­بندی تأمین­کننده و قابلیت­های فرآیندی مدیریت دانش بر رقابت­پذیری زنجیره­تأمین مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. به­منظور تحلیل داده­ها و تست مدل پیشنهادی در فاز اول پژوهش، روش حدأقل مربعات جزئی (PLS)، و به­منظور اولویت­بندی عوامل مؤثر در رقابت­پذیری زنجیره­تأمین در فاز دوم پژوهش، دو مورد از تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره (MCDM) شامل BWM و AHP فازی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از فاز اول پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار «شراکت زنجیره­تأمین» و «قابلیت­های فرآیندی مدیریت دانش» بر رقابت­پذیری زنجیره­تأمین می­باشد. نتایج حاصل از اولویت­بندی عوامل مؤثر در رقابت­پذیری زنجیره­تأمین با استفاده از روش­های MCDM نشان داد که «شراکت زنجیره­تأمین» مهم­ترین عامل در رقابت­پذیری زنجیره­تأمین است و پس از آن، «قابلیت­های فرآیندی مدیریت دانش» در اولویت دوم قرار گرفته­است. در پایان، برخی استراتژی­های کاربردی برای مدیران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده فراهم شده­است.

واژگان کلیدی: زنجیره­تأمین، رقابت­پذیری، صنعت کفش، PLS، BWM، AHP فازی