ارائه‌ی چارچوبی برای سنجش شکست‌ناپذیری سازمان با رویکرد AHP و COPRASخاکستری(مورد مطالعاتی گروه صنعتی گلریز قم)

عنوان: ارائه‌ی چارچوبی برای سنجش شکست‌ناپذیری سازمان با رویکرد AHP وCOPRASخاکستری(مورد مطالعاتی گروه صنعتی گلریز قم)

چکیده

شکست‌ناپذیری سازمان بیان می‌کند، برخیسیستم‌ها و سازمان‌ها ازبحران‌هاوتغییراتناگهانیسودمی‌برند. آن‌هازمانیکهدرمعرض نوسانات، بی‌نظمی، عوامل استرس‌زا و آشوب قرار می‌گیرند با یادگیری از این عوامل رشد می‌کنند و توسعه می‌یابند. این سازمان‌ها خواهان میزان مشخصی خطر و عدم اطمینان هستند. شکست‌ناپذیری دارای یک ویژگی منحصربه‌فرد است که به ما امکان مقابله با عوامل ناشناخته و برخورد تهاجمی با این عوامل‌ را می‌دهد. اگر سازمانی نتواند به‌موقع عوامل استرس‌زا را شناسایی کند و برای مقابله با آن‌ها تدابیری بیندیشد، از بخش‌های ضعیف سازمانی می‌شکند و ساختار خود را از دست می‌دهد. هدف پژوهش حاضر ‌اندازه‌گیری میزان شکست‌ناپذیری در گروه صنعتی گلریز قم است.جهت انجام این پژوهش مشکلات فراوانی وجود داشت که ازجمله این مشکلات می‌توان به نبودن معیارهای کاملاً دقیق در ارزیابی میزان شکست‌ناپذیری سازمان‌ها اشاره کرد. این مسئله به این دلیل است که مفهوم شکست‌ناپذیری مفهومی بسیار جدید است که برای افراد و سازمان‌ها هنوز مفهومی ناشناخته باقی مانده. برای ارزیابی شکست‌ناپذیری سازمان‌ها،ابتدا چارچوب اولیه، از مرور جامع ادبیات و پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه‌ی شکست‌ناپذیری سازمان‌های مختلف به‌دست‌آمدهاست و با برگزاری جلسات با خبرگان معیارهای شکست‌ناپذیری استخراج و تائید شده‌اند. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اهمیت هر یک از معیارها مشخص‌شده است و در انتها از طریق کوپراس خاکستری شرکت‌های موجود در گروه صنعتی گلریز قم ازنظر درجه‌ی شکست‌ناپذیری رتبه‌بندی شده‌اند و شرکت الیاف گلریز قم ازنظر درجه‌ی شکست‌ناپذیری در جایگاه اول قرار گرفت.

 

واژگان کلیدی:شکست، پایداری، شکست‌ناپذیری، تجزیه‌وتحلیل سلسله مراتبی، کوپراس خاکستری